Algemene voorwaarden

Artikel 1      Algemeen

1.1                 In deze voorwaarden wordt mevrouw T Hager kvk-nummer 68580126 , aangeduid als ‘Kelders escape’.

 

1.2                In deze voorwaarden wordt met ‘deelnemer(s)’ bedoeld personen die zich aanmelden voor een ontsnappingsspel, georganiseerd door Kelders escape.

 

1.3                        In deze voorwaarden wordt met ‘Escape Room’ bedoeld de (afgesloten) ruimte van Kelders escape waarin het ontsnappingsspel plaatsvindt, met attributen, objecten en andere aan- of toebehoren.

 

1.4                 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Kelders escape en op alle overeenkomsten tussen Kelders escape en deelnemers.

 

1.5                Toepasselijkheid van eigen voorwaarden van deelnemers, of van andere voorwaarden, wordt door Kelders escape uitdrukkelijk afgewezen.

 

1.6                 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden binden Kelders escape slechts indien en voor zover dit door Kelders escape vooraf schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 2      Aanbiedingen, geheimhouding, auteursrechten

2.1                Elk aanbod, elke offerte, inclusief eventueel bijbehorende omschrijvingen en andere gegevens, is vrijblijvend, tenzij Kelders escape schriftelijk anders vermeldt. Een beperkte geldigheidsduur van een aanbod of een aanbod onder voorwaarden wordt uitdrukkelijk vermeld.

 

2.2                 De deelnemers staan ervoor in dat geen gegevens betreffende de door Kelders escape gebezigde werkwijze en/of instructiemateriaal aan derden worden getoond of bekend gemaakt.

 

2.3                Alle door Kelders escape gebruikte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen e.d., software, films en andere beeld-, geluids-, en informatiedragers, zijn onderworpen aan de rechten van intellectuele- en industriële eigendom van Kelders escape, dan wel aan die van haar leveranciers. Deze rechten worden niet overgedragen.

 

Artikel 3      Reserveren

3.1                Een voorafgaande reservering om deel te nemen (in een groep) aan een ontsnappingsspel is verplicht en kan telefonisch of via e-mail of de website gemaakt worden.

 

3.2                Een reservering geldt voor minimaal 3 tot maximaal 7 personen en is pas definitief als deelnemers een bevestiging per e-mailbericht hebben ontvangen.

 

3.3                Indien een aanbod langs de elektronische weg wordt aanvaard, bevestigt Kelders escape langs de elektronische weg de aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 4      Annuleren

4.1                Annuleren is kosteloos tot 48 uur voor aanvang van een spel.

 

4.2                Bij annuleren korter dan 48 uur voor aanvang wordt € 50,00 in rekening gebracht.

 

4.3                Indien deelnemers na reservering niet op de vastgelegde datum en tijd verschijnen om deel te nemen aan het ontsnappingsspel, zonder de reservering vooraf te annuleren, wordt een bedrag van € 79,00 in rekening gebracht aan de (groep) deelnemers.

 

4.4                Een annulering dient per e-mailbericht naar keldersescape@gmail.com aan Kelders escape bekend te worden gemaakt.

 

Artikel 5      Tarieven

5.1                De actuele tarieven zoals gepubliceerd op de website van Kelders escape (www.keldersescape.nl/tarieven) zijn steeds van toepassing.

 

5.2                 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle tariefopgaven onder voorbehoud van tariefswijzigingen en voor consumenten inclusief btw, vermeld in euro’s.

 

Artikel 6      Spelregels, minimum leeftijd, camerabewaking voor veiligheid

6.1                Toegang tot de Escape Room en het spelen van het ontsnappingsspel is geheel op eigen risico.

 

6.2                De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. Alleen onder begeleiding van een volwassen persoon mogen kinderen vanaf 10 jaar het spel spelen. Kinderen tot en met 9 jaar worden niet toegelaten.

 

6.3                Per spel mogen minimaal 3 tot maximaal 7 personen deelnemen.

 

6.4                 Deelnemers of anderen die (merkbaar) onder invloed zijn van drank en/of drugs wordt de toegang tot de Escape Room steeds ontzegd.

 

6.5                 Wanneer bij aanvang van het spel Kelders escape of een medewerker van Kelders escape twijfelt aan de gesteldheid van een deelnemer, heeft Kelders escape het recht een deelnemer de toegang tot de Escape Room te ontzeggen. Een deelnemer maakt geen aanspraak op terugbetaling van enige kosten.

 

6.6                 Camerabewaking is aanwezig voor de veiligheid van deelnemers en Kelders escape alsmede werknemers of andere hulppersonen van Kelders escape. Instructies van betrokkenen dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Privacy van deelnemers wordt gewaarborgd. Beveiligingsbeelden worden slechts verstrekt aan daartoe bevoegde autoriteiten.

 

6.7                Het is niet toegestaan om brute kracht te gebruiken of objecten in de Escape Room te forceren, te demonteren, te molesteren et cetera, voor, tijdens en na het spel.

 

6.8                Een bezoek aan Kelders escape duurt ongeveer 75 minuten. Het spel duurt maximaal 60 minuten.

 

6.9                 Deelnemers dienen 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Indien een (groep) deelnemer(s) niet op tijd aanwezig is of compleet is, kan de speeltijd of de duur van het spel worden verkort. In dit geval maken deelnemers geen aanspraak op (gedeeltelijke) compensatie of terugbetaling van enige kosten.

 

6.10              Bij groepen deelnemers van meer dan 7 personen dienen meerdere reserveringen gedaan te worden waarbij de groep deelnemers opgesplitst wordt in groepen van 3 tot 7 personen. De wachtende deelnemers kunnen zich in de ontvangstruimte vermaken met een voetbaltafel, kaartspellen of anderszins.

 

 

 

Artikel 7      Overmacht

7.1                 De overeengekomen termijn voor het leveren van diensten door Kelders escape worden verlengd met de periode gedurende welke Kelders escape door overmacht, direct of indirect, is verhinderd aan diens verplichtingen te voldoen.

 

7.2                 Met verhinderd wordt gelijkgesteld: In ernstige mate bemoeilijkt, bijvoorbeeld door ziekte.

 

7.3                 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze door deelnemers niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen: Oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting(boycot), in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, inbraak, overval, verdwijning bij de verzending, storingen in de levering van water en/of energie in het bedrijf van Kelders escape.

 

7.4                 Onder overmacht wordt mede verstaan de onder 7.3 vermelde omstandigheden in het bedrijf van derden van wie Kelders escape de noodzakelijke diensten, materialen e.d. geheel of gedeeltelijk betrekt.

 

7.5                 Onder overmacht wordt mede verstaan alle overige van de wil van Kelders escape onafhankelijke omstandigheden, behoudens opzet of grove schuld van Kelders escape en van degenen die aan de zijde van Kelders escape met de leiding over de uitvoering van de overeenkomst zijn belast.

 

7.6                 Indien de periode van overmacht 3 maanden heeft geduurd, of met zekerheid zal duren, hebben beide partijen het recht (de rest van) de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dit leidt niet tot schadeplichtigheid over en weer.

 

Artikel 8      Uitvoering

8.1                Kelders escape zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Alle diensten van Kelders escape worden uitgevoerd op grond van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk een resultaat is toegezegd en het resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven.

 

Artikel 9      Betaling, verzuim en zekerheid

9.1                Betaling dient op locatie van Kelders escape plaats te vinden door middel van girale betaling (pinpas) of contant, voorafgaande aan het spelen van het ontsnappingsspel.

 

9.2                Betaling kan per deelnemer afzonderlijk of voor een groep deelnemers ineens.

 

Artikel 10    Aansprakelijkheid

10.1              Kelders escape, diens ondergeschikten of door Kelders escape ingeschakelde derden zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers. Aan deelnemers worden kluisjes ter beschikking gesteld om waardevolle of breekbare bezittingen in op te bergen.

 

10.2              De aansprakelijkheid van Kelders escape is beperkt tot gebreken waarvan een deelnemer bewijst dat bij het verrichten van diensten zijn opgetreden, uitsluitend of in overwegende mate als direct gevolg van fouten in de door Kelders escape geleverde diensten en dat die fouten en gebreken tijdig aan Kelders escape zijn gemeld. Iedere aansprakelijkheid van Kelders escape is uitgesloten bij roekeloos of onvoorzichtig gedrag van een deelnemer of een groep deelnemers.

 

10.3              Voor verdere gevolgen en/of andere schade is Kelders escape niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet en grove schuld van Kelders escape.

 

10.4              Kelders escape is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, voor zover de kosten daarvan aan Kelders escape toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover een deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

 

10.5              Kelders escape is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.6              Kelders escape is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Kelders escape is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Kelders escape geleverde bestanden of informatiedragers, of verstuurde elektronische berichten.

10.7              Deelnemers vrijwaren Kelders escape tegen eventuele aanspraken van derden voor schade waarvoor Kelders escape aansprakelijkheid heeft uitgesloten. Eveneens vrijwaren deelnemers Kelders escape  voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen Kelders escape en deelnemers schade mochten lijden, waarbij het ontstaan ervan aan Kelders escape kan of zou kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 11    Hoofdelijke aansprakelijkheid

11.1              Is een deelnemer of een groep deelnemers meer dan één natuurlijke- en/of rechtspersoon, dan zijn zij allen voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van deelnemers tegenover Kelders escape.

 

Artikel 12    Rechtskeuze

12.1              Op de rechtsverhouding tussen Kelders escape en deelnemers is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats of vaste verblijfplaats heeft.

 

12.2              Alle geschillen die voortvloeien uit de in 12.1 bedoelde rechtsverhouding zullen eerst worden besproken in een mediation traject. Als een mediation mislukt, beslist de Nederlandse rechter. Is in eerste aanleg de Rechtbank bevoegd, dan is dat uitsluitend de Rechtbank Noord-Nederland tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *